.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Sunday, April 8, 2012

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN TỌA ĐÀM KHOA HỌC “NGUYỄN QUANG THIỀU TRONG SỰ ĐỔI MỚI THƠ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI”


Nhân dịp Châu thổ, thơ tuyển lần thứ nhất của tác giả Nguyễn Quang Thiều được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, Viện Văn học tổ chức Tọa đàm khoa học Nguyễn Quang Thiều trong sự đổi mới thơ Việt Nam đương đại. Qua trường hợp thơ Nguyễn Quang Thiều, tọa đàm hướng đến việc tìm hiểu và định giá thơ ca của Nguyễn Quang Thiều như một tiếng nói đại diện của thế hệ nhà thơ sau 1975 trong bối cảnh của quá trình đổi mới thơ Việt Nam đương đại.

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN TỌA ĐÀM KHOA HỌC “NGUYỄN QUANG THIỀU TRONG SỰ ĐỔI MỚI THƠ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI”

Từ sau 1975, một thế hệ nhà thơ mới đã hình thành và có nhiều đóng góp vào quá trình hiện đại hóa thơ ca Việt Nam. Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ tiêu biểu cho những nỗ lực đổi mới thơ ca của thế hệ này. Nhân dịp Châu thổ, thơ tuyển lần thứ nhất của tác giả Nguyễn Quang Thiều được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, Viện Văn học tổ chức Tọa đàm khoa học Nguyễn Quang Thiều trong sự đổi mới thơ Việt Nam đương đại. Qua trường hợp thơ Nguyễn Quang Thiều, tọa đàm hướng đến việc tìm hiểu và định giá thơ ca của Nguyễn Quang Thiều như một tiếng nói đại diện của thế hệ nhà thơ sau 1975 trong bối cảnh của quá trình đổi mới thơ Việt Nam đương đại.
BTC trân trọng kính mời….................................................................................... viết tham luận tham dự tọa đàm. Tham luận có thể tập trung vào các chủ đề sau:
- Nhận định về Châu thổ và hành trình thơ Nguyễn Quang Thiều;
- Những vấn đề thi pháp thơ Nguyễn Quang Thiều như một đại diện của thế hệ các nhà thơ Việt Nam sau 1975;
- Quá trình hiện đại hóa thơ Việt Nam đương đại nhìn từ trường hợp Nguyễn Quang Thiều;
- .v.v…
Tọa đàm dự kiến được tổ chức tháng 05/2012, tại Hội trường tầng 2, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Để thuận lợi cho việc in sách trước khi diễn ra tọa đàm, kính đề nghị……………….. gửi đăng ký tên tham luận trước ngày 10/03/2012, và toàn văn tham luận trước ngày 15/04/2012 cho BTC, theo địa chỉ : haininhph@yahoo.com hoặc anhduong911@gmail.com. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập trang web của Viện Văn học tại địa chỉ: http://www.vienvanhoc.org.vn, liên hệ theo số điện thoại của thành viên BTC: 1/ Đỗ Hải Ninh: 0989898263; 2/ Đoàn Ánh Dương: 0986324470, hoặc Phòng Văn học Việt Nam đương đại: 0439361281.
Xin trân trọng cảm ơn!
T/M BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban
PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

No comments:

Post a Comment