.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Monday, February 13, 2012

THƠ, THƯ HẢI KỲ CÒN NHIỀU BÀI NẰM TRONG VALY CÁC NGƯỜI ĐẸPKính gửi: Những người yêu mến nhà thơ Hải Kỳ trong cả nước

Ngô Minh- Mai Văn Hoan cùng Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Bình đang xúc tiến biên soạn  HẢI KỲ TUYỂN TẬP, để ra mắt vào dịp giỗ đầu của nhà thơ 7-2012 sắp tới.
Để tuyển tập được đầy đủ và sinh động, chúng tôi kêu gọi những người yêu mến nhà thơ Hải Kỳ:
Nếu còn giữ được những bài thơ Hải Kỳ tặng mình, những bài viết hay thư của Hải Kỳ gửi cho mình, những bài mình  viết về Hải Kỳ, thì cho chúng tôi xin bản sao để nghiên cứu đưa vào tuyển tập.
Sinh thời nhà thơ Hải Kỳ có rất nhiều bạn bè, nhất là các người đẹp .Nhà thơ từng viết :”Những người đẹp tôi thường để ý/ Và nhiều khi khen ngợi thành lời”.
Chúng tôi đồ rằng, thơ , thư Hải Kỳ còn tản mát nhiều bài ở trong valy các người đẹp.
Chúng tôi xin các bạn hãy gửi cho chúng tôi những bài thơ, lá thư quý giá đó, trong tháng 2-2012
Địa chỉ của chúng tôi: NGÔ MINH, 11/73- PHAN BỘI CHÂU, TP HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HIUẾ. ĐT : 098 5757355.
Mong nhận được sớm sự hồi âm của  những người bạn yêu mến  nhà thơ Hải Kỳ.
Thân kính
MAI VĂN HOAN - NGÔ MINH

No comments:

Post a Comment