.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Wednesday, December 12, 2012

DANH SÁCH 1: CÁC ỨNG VIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2012

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC


             DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS 2012Số TT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Ngành chuyên môn
A
B
C
D


1
Nguyễn Thị Kim
Lan
6/20/1955
Thú y


2
Vũ Đức
Lập
3/3/1953
Cơ khí


3
Phan Thị
Tươi
23/02/1953
Công nghệ thông tin


4
Nguyễn Công
Định
09/01/1963
Tự động hóa


5
Phan Xuân
Minh
06/01/1953
Tự động hóa


6
Phạm Cao
Thăng
9/20/1953
Giao thông vận tải


7
Thái
Hoàng
13/11/1958
Hóa học


8
Nguyễn Văn
Hùng
21/01/1949
Hóa học


9
Phạm Quốc
Long
09/11/1960
Hóa học


10
Nguyễn Hữu
Tùng
07/01/1949
Hóa học


11
Lê Minh
Hùng
6/1/1959
Khoa học An ninh


12
Hoàng Văn
Hoa
1/15/1956
Kinh tế học


13
Ngô Thắng
Lợi
8/19/1958
Kinh tế học


14
Mai Hồng
Quỳ
7/18/1963
Luật học


15
Thái Vĩnh
Thắng
10/25/1954
Luật học


16
Đinh Quảng
Năng
11/5/1947
Luyện kim


17
Vũ Đức
Nghiệu
10/5/1954
Ngôn ngữ học


18
Ngô Ngọc
Hưng
21/10/1958
Nông nghiệp


19
Vương Văn
Quỳnh
2/15/1955
Lâm nghiệp


20
Nguyễn Bảo
Vệ
6/2/1951
Nông nghiệp


21
Trần Hữu
Viên
9/1/1952
Lâm nghiệp


22
Ngô Đắc
Chứng
01/01/1953
Sinh học


23
Trương Nam
Hải
01/04/1954
Sinh học


24
Chu Hoàng
Mậu
21/06/1958
Sinh học


25
Trần Thị
Vinh
1/20/1953
Sử học


26
Bùi Văn
Nghị
19/02/1953
Giáo dục học


27
Trần
Thục
5/30/1954
Thủy lợi


28
Đặng Quang
Á
19/05/1950
Toán học


29
Nguyễn Đăng
Thành
11/14/1953
Chính trị học


30
Nguyễn Trung
Kiên
11/5/1939
Nghệ thuật


31
Lê Hồng
3/23/1957
Văn hóa


32
Đặng Dức
Anh
22/02/1964
Y học


33
Mai Hồng
Bàng
15/03/1962
Y học


34
Ngô Quý
Châu
6/22/1960
Y học


35
Nguyễn Trần
Hiển
12/07/1954
Y học


36
Lê Thị 
Hợp
3/27/1955
Y học


37
Vũ Sinh
Nam
17/08/1953
Y học


38
Lê Hoàng
Ninh
10/12/1954
Y học


39
Nguyễn Đình
Tảo
04/04/1955
Y học


40
Phạm
Thắng
11/28/1958
Y học


41
Phạm Minh
Thông
19/05/1959
Y học


HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

                                          DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ


        CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS ĐẶC CÁCH 2012
Số TT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Ngành chuyên môn


A
B
C
D
D

1
Phùng Hồ
Hải
03/01/1970
Nam
Toán họcNo comments:

Post a Comment